Turism vs storslagen fjällmiljö i Jämtlands län

Turistnäringen är en av Jämtlands största exporter. Många människor livnär sig på turismen och är beroende av ett stort antal besökare. Med kortare vintrar i hela landet söker sig många till fjällen där vintern varar som längst och där även utbudet av aktiviteter är som störst. Även på sommaren lockas många turister till Jämtlandsfjällen tack vare det stora utbud som finns av sommaraktiviteter. Enligt en sammanställning från Jämtland Härjedalen Turism hade Jämtlands län 2015 totalt 10,3 miljoner gästnätter, en ökning med 3 % från föregående år, och den totala omsättningen var 4,65 miljarder kronor. Samma källa visar även att 2016 ökade gästnätterna med 4 % vilket indikerar en uppåtgående trend.

Fjället i sig är ett mycket känsligt ekosystem på grund av bland annat sitt kalla och hårda klimat samt sitt beroende av samverkan mellan växt- och djurliv. Dock så är fjällen anpassade till detta klimat, men om det blir utsatt för störningar så kan dessa ha en stor negativ påverkan. Ett av landets sexton miljömål är en storslagen fjällmiljö. Detta mål innebär att det ska finnas en riklig biologisk mångfald, att de natur- och kulturvärden som finns idag ska behållas samt att detta ska uppnås på sätt som bidrar till en hållbar utveckling1. På miljömålsportalens hemsida står det att detta mål inte är uppnått och att det inte kommer vara uppnått till 2020, samt att det i dagsläget har en negativ utveckling.

Aktiviteterna som utövas i fjällen, både på sommaren och på vintern, medför stora slitage på däribland mark och vatten. Lederna som är avsedda för vandring slits ner och blir leriga av både vandrare och cyklister vilket gör att allt fler letar sig utanför lederna och istället utforskar mark och vatten som varken är avsedd eller anpassad för den stora påfrestning som följer. På vintern är det framförallt den alpina skidåkningen som lockar många turister. För att göra plats för alla skidåkare och för att göra anläggningarna så attraktiva som möjligt byggs de ut och blir allt större. Detta kräver ofta att en hel del skog måste avverkas då anläggningarna sällan ligger på en höjd över trädgränsen. Avverkning av skogen resulterar i att ekosystem förstörs, att både djur och växter förlorar sina naturliga habitat.

Fordonskörning är ett ytterligare problem som medför skador på fjällmiljön. Snöskotrar och fyrhjulingar är vanliga transportmedel som används både för nöje och verksamhetsbruk. Fordonskörning på såväl barmark som på snö tillsammans med andra transportmedel såsom helikopter medför mycket buller. Buller stör framförallt djurlivet då det skrämmer djuren och får dem att överge sina habitat. Vissa delar av fjällen, exempelvis naturreservat och nationalparker, har begränsningar vad gäller både fordonskörning på marken såväl som i luften. Detta är något som gynnar inte bara växt- och djurlivet, utan också turismen då många besökare söker sig till fjällen just för att uppleva tystnad och den naturliga fjällmiljön.

Bedömning av miljömålet storslagen fjällmiljö är beroende av naturliga indikatorer såsom växt- och djurlivet. Det är svårt att veta hur utvecklingen ser ut från år till år då förutsättningarna hos dessa indikatorer kan förändras över ett år beroende på andra faktorer än miljöpåverkningar från människan. Det krävs alltså ett visst antal år innan en riktig bedömning kan fullgöras.

För att uppnå målet krävs ett samarbete mellan turistnäringen, forskare och myndigheter som tillsammans kan arbeta för en fjällmiljö som gynnar både turister och den hållbara utvecklingen. Ett sätt kan vara att främja ekoturismen2. Men det krävs också ett ansvar från dig som turist. Att inte köra terrängfordon utanför lederna, att inte skräpa ner och att inte medvetet störa djur- och växtlivet på andra sätt är några av sakerna som du bör eftersträva för att bidra till målet om en storslagen fjällmiljö. Vad du väljer att göra i fjällen och hur du gör det har en stor betydelse för fjällmiljön. Genom att följa de regler, leder och lagar som finns så kommer både du och fjällen långt.

Amanda Sjölund 05. 2017

1Hållbar utveckling: En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

2Ekoturism: ”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande. En form av turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre miljöskador än annan turism” (Ekoturismföreningen, ekoturism.org).

Be the first to comment on "Turism vs storslagen fjällmiljö i Jämtlands län"

Leave a comment

Your email address will not be published.