Skogen ska den nyttjas eller skyddas?

Vad som görs med den svenska skogen påverkar oss alla, från skogsägare och de som bor på landsbygden till storstadsmänniskan som utövar friluftsliv inom Sveriges gränser. Den svenska skogen är en viktig exportvara för Sverige och är en viktig del till vårt välfärdssamhälle. Skogen har ett stort ekonomiskt värde och är viktig för att Sverige ska ha en levande landsbygd. Dessutom så kan skogen bli en viktig del för att nå ett hållbart samhälle utan fossila råvaror, detta för att skogsmaterial kan ersätta de fossila råvarorna inom många områden. Skogen är även viktig för djur- och växtliv då många arter har anpassat sig till ett liv i skogen.

Den svenska skogen har stor potential att bidra till ett hållbart samhälle om den får nyttjas och brukas fullt ut enligt det regelverk som finns nu. Detta för att skog binder koldioxid och om det sedan byggs hus av trä så blir det en kolsänka. Detta leder till att om mer byggnader byggs av trä så kan den globala uppvärmningen bromsas in. Skogens virkesförråd har ökat kraftigt de senaste hundra åren tack vare skogsbruket nya metoder och att det har planteras nya träd. Skogsråvaror har även stor potential att ersätta de fossila råvarorna inom en rad områden som tillexempel bränslen och inom tillverkning av textiler då biomassan kan ersätta olja som råvara.

 

Skogsbruk är en förutsättning för att få en levande landsbygd. Skogen sysselsätter ungefär 200 000 människor i detta land där många av arbetarna jobbar ute på landsbygden och är där en viktig sysselsättning. Dessutom är en stor del av Sveriges skog privat ägd med ungefär 330 000 privata skogsägare. Många av dessa privata skogsägare bor på landsbygden vilket leder till att pengar hamnar på landsbygden vid tillexempelvis avverkningar. Dessa pengar omsätts sedan på landsbygden vilket är viktigt för att Sverige ska ha en levande landsbygd.

Anledningen till att skogsbruket påverkar växt- och djurliv är att när skogen ska tas omhand och avverkas så påverkar det den lokala miljön. Nästan alltid används metoden med kalhyggen vilket betyder att nästan alla träd på en stor yta huggs ner. När det sedan planteras nya träd så väljer skogsägarna vanligtvis bara att plantera en slags trädsort nämligen gran vilket bidrar till minskad artrikedom. I skogen finns även områden som har högre naturvärden så kallad nyckelbiotoper där det finns mycket gammal skog och det finns många hotade arter. Dessa områden försöker skogsstyrelsen att hitta för att dessa områden ska skyddas. Om en sådan skog avverkas påverkar det extra mycket växt- och djurlivet då deras unika livsmiljöer minskar i yta vilket gör att den biologiska mångfalden minskar.

Även de stora granskogarna som planteras bidrar på ett liknande sätt till den minskade biologiska mångfalden.

Kalhyggena påverkar även friluftslivet negativt då det av många inte anses vara lika attraktivt att besöka ett kalhygge som en gammal skog. Detta är såklart helt förståeligt då stora skogar som bredder ut sig är ett signum för Sverige. Den svenska skogen har en stor plats inom svensk kultur då vi har brukat och levt med skogen sedan långt tillbaka då människor började bosätta sig på denna plats på jorden. Det som man ska ha i åtanke när diskussioner om skogsbruk förs är att den minskade biologiska mångfalden och de negativa följderna för svenskt friluftsliv får ställas mot det ekonomiska värdet skogen har och att skogen kan hjälpa till att fasa ut de fossila råvarorna. Skogen kan på detta sätt genom att ta över som råvara till produkter där det idag används fossila bränslen istället, se till att vi närmar oss ett hållbart samhälle och på sikt hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen.

Sveriges har bestämt olika miljömål där två av dem direkt påverkar skogsbruket och en av dem är levande skogar som innebär att ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” Detta ställer de ovanstående exempel även här mot varandra då det anses vara viktigt med förnyelsebara råvaror samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras. För att Sverige ska nå målen med att den biologiska mångfalden ska bevaras samt kulturmiljövärden och sociala världen värnas behövs  naturreservat och andra skydd enligt skogsstyrelsen. Dessutom menar skogsstyrelsen att skogsägare behöver göra frivilliga markavsättningar för att dessa mål skall nås. Här kan det uppstå problem då det betyder att enskilda skogsägare ska göra en egen stor ekonomisk uppoffring för att främja miljön. Däremot så finns det skogsägare som inte bryr sig så mycket om skogen och struntar i att sköta den vilket gör att den skogen inte påverkas av människor. Ett annat miljömål som påverkar hur skogen ska skötas är miljömålet om ett rikt växt- och djurliv. Detta är ett liknade miljömål som levande skogar men med större betoning på att den biologiska mångfalden ska bevaras och skyddas.

Den svenska skogen berör oss alla, inte bara oss människor utan även växt- och djurlivet då skogen är en plats att leva i för alla. Däremot måste den svenska skogen brukas och nyttjas för att nå ett hållbart samhälle och för att Sverige ska ha en levande landsbygd. Om inte skogen får nyttjas för att nå ett hållbart samhälle utan fossila råvaror får fortsätta att vara huvudråvaran till vårt samhälle blir det svårt att nå ett hållbart samhälle. Skogens resurser är förnyelsebara och dessa måste få användas för att bromsa in den globala uppvärmningen.

Be the first to comment on "Skogen ska den nyttjas eller skyddas?"

Leave a comment

Your email address will not be published.